நிறுவனம்
மரியாதை


Xinli Wear-resistant Materials ஆய்வுக் கருவிகள் மற்றும் தரக் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பை நிறைவு செய்துள்ளது, மேலும் ISO9001:2015 தர மேலாண்மை அமைப்பு சான்றிதழைப் பெற்றுள்ளது.

சான்றிதழ்கள்
சான்றிதழ்கள்
சான்றிதழ்கள்
சான்றிதழ்கள்